ផ្សិត

  • ទូរស័ព្ទ៖ ១៨៦២២៤៩៩៣៨០ (Whatspp / Wechat)
  • ទូរស័ព្ទលេខ ៨៦-២២-៥៨១៧៥៨៨
  • អ៊ីមែល៖info@shifengmachinery.com
  • អ៊ីមែល៖sales@shifengmachinery.com
  • បន្ថែមៈលេខ ៩ ផ្លូវបាវហ្សុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បាដឌី Dist ក្រុងធានជីនប្រទេសចិន